หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ชาวประชามีสุข"
วิสัยทัศน์ อบต.กลันทา
นายสมหมาย ต้นจาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
 
พันธกิจ
 
  การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมี ความมั่นคง
  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
  บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

ประสานความร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรม
การท่องเที่ยวของอำเภอและจัดระบบการตลาดส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
จัดทำคลิปการท่องเที่ยวลงสื่อโซเชี่ยว

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพการผลิต และการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชน (OTOP)
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
<
  เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ในภาคประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด พัฒนาชุมชน
เพื่อให้สังคมน่าอยู่
  ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ชีวิตประจำวัน
  สร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพของสังคมในระดับฐานราก
โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
และส่งเสริมด้านสุขภาพ
  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10