หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กลันทา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ชาวประชามีสุข"
วิสัยทัศน์ อบต.กลันทา
นายสมหมาย ต้นจาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
 
พันธกิจ
 
  การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมี ความมั่นคง
  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
  บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

ประสานความร่วมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรม
การท่องเที่ยวของอำเภอและจัดระบบการตลาดส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
จัดทำคลิปการท่องเที่ยวลงสื่อโซเชี่ยว

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพการผลิต และการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชน (OTOP)
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
  เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ในภาคประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด พัฒนาชุมชน
เพื่อให้สังคมน่าอยู่
  ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ชีวิตประจำวัน
  สร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพของสังคมในระดับฐานราก
โดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
และส่งเสริมด้านสุขภาพ
  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10