หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา


นางสาวอัฒชฎาพร ปะโสทะกัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางณีรนุช สุชินชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางอัมไพวรรณ วิทยพงษ์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ


นางสาวกฤติยาภรณ์ ตระกูลดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวรวุฒิ กระศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสุภาพร เภสัชชะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพนิดา สระภู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายทรงศักดิ์ ดวงนิล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายสมเกียรติ โสดก
พนักงานขับรถยนต์


นายนพดลย์ สิวิเส็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพิชิต เชือนรัมย์
ภารโรง
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10