หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
8.พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
7.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
6.พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
5.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
4.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
3.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
2.พรบ.ว่าด้วยกางลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
1.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)  
 
" ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่ สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ชาวประชามีสุข "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10