หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กลันทา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.kalanta.go.th/orgc...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.kalanta.go.th/boar... https://www.kalanta.go.th/staf... https://www.kalanta.go.th/memb...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.kalanta.go.th/proj...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.kalanta.go.th/proj... 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา มี 5 ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมาย ตัวชีวัด ปรากฎใน (หน้า 36-43)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.kalanta.go.th/cont...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... มีกฎหมายต่างๆ เช่นพรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.kalanta.go.th/news... https://www.kalanta.go.th/news... https://m.facebook.com/story.p... -มีห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
-โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต
-ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ บ้านหนองปรือ บ้านกลันทา และบ้านเสม็ด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.kalanta.go.th/webb... https://www.kalanta.go.th/cont...
o9 Social Network https://www.kalanta.go.th/home https://www.facebook.com/profi... Facebook เชื่อมโยงอยู่ด้านขวามือบนเว็ปไชต์หลักของหน่วยงาน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.kalanta.go.th/news... https://www.kalanta.go.th/proj... -พระราชบัญยัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
-ประกาศเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.kalanta.go.th/proj... แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ประกอบด้วย
1.โครงการ/กิจกรรม
  2.งบประมาณที่ใช้
  3.ระยะเวลาดำเนินการ
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.kalanta.go.th/proj...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.kalanta.go.th/proj... รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานข้อที่1,2 ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม และผลการใช้จ่ายเงิน  มีในบันทึกข้อความและประกาศฯ
ข้อ3,4 อยู่ในประกาศฯ หน้า 10
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.kalanta.go.th/serv... https://www.kalanta.go.th/dnm_... https://www.kalanta.go.th/dnm_... -อบต.กลันทามีช่องคู่มือบริการประชาชน
-ลิงค์คู่มือของกองสวัสดิการสังคมในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
-คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.kalanta.go.th/serv... https://www.kalanta.go.th/dnm_... https://www.kalanta.go.th/dnm_... https://www.kalanta.go.th/dnm_... https://www.kalanta.go.th/dnm_... อบต.กลันทา มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการในการขอรับบริการตามภารกิจ
-เช่นงานกองช่าง แจ้งการขุดดิน และ      งานกองสวัสดิการสังคม
-คู่มือประชาชนเรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-คู่มือประชาชน เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... อบต.กลันทามีสถิติการรับบริการแต่ละกอง/ส่วนงาน
-สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
-สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/งานกู้ชีพ (สำนักปลัด) รอบ 6 เดือน
-สถิติการให้บริการงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
รอบ 6 เดือน
-สถิติการให้บริการงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา  รอบ 6  เดือน
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.kalanta.go.th/proj... รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ดำเนินการสำรวจการรับบริการ 4 งานดังนี้
1.งานด้านการศึกษา
2.งานดำเนินการบรรเทาสาธารณภัย
3.งานด้านรายได้หรือภาษี
4.งานด้านพัฒนชุมชนและงานสวัสดิการสังคม
o18 E-Service https://www.kalanta.go.th/home https://www.kalanta.go.th/eSer... แบนเนอร์ E-SERVICE อยู่ขวามือของเว็บไซต์
-อบต.กลันทาได้ดำเนินการจัดทำบริการประชาชนออนไลน์ E-SERVICE หน้าเว็ป
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.kalanta.go.th/proj... -แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.kalanta.go.th/egp.... http://process3.gprocurement.g... http://process3.gprocurement.g... http://process3.gprocurement.g... http://process3.gprocurement.g... ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา  แผนจัดซื้อจัดจ้าง p65110001567
-ลำดับที่ 2.ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา  แผนจัดซื้อจัดจ้าง p65110001610
-ลำดับที่ 3.ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา  แผนจัดซื้อจัดจ้าง p65110001672
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... เปิดหน้าหลักอบต.ซ้ายมือหัวข้อรายงานแล้วกดขวามือหัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2565
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2565
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม  2566

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.kalanta.go.th/proj... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีรายละเอียดครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... 1.ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2.รายงายผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือน ปี พ.ศ. 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... https://www.kalanta.go.th/proj... 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3.การพัฒนาบุคคลากร
4.สำเนาประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องหลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2566(การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร)
5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
6.ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.kalanta.go.th/proj...
 
  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10