หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พระพุทธองค์ดำ
ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล

Black Buddha
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา

Kalanta Subdistrict Administrative Organization
ตำบลกลันทาบ้านเมืองน่าอยู่
สร้างอาชีพเลื่องลือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ชาวประชามีสุข

วิสัยทัศน์ อบต.กลันทา
ศาสนสถานในตำบลกลันทา

Religious place Of Kalanta Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลกลันทา

Kalanta Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
Kalanta Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
............................
นายก อบต.กลันทา
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีสย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) สำหรับการรับและการส่งหน [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการส [ 17 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 48 
แจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทาง [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์เขิญชวนเข้าส่วนกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ และคำขวัญ ของกรมสนับสนุนบ [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาม้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อสุนัข และแม [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้า [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 115 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 110 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่ี่เ [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและ [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 110 
รับโอนสายงานผู้บริหารว่าง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 114 
ประกาศก.จ.กท.และก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลประเม [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 309 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลันทาเรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 99 
     
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาศที่ 4 [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 104 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาศที่ 3 [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 103 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาศที่ 2 [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 97 
   
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บ้านสวัสดี สายทาง บร.ถ.58-002 สายกลางบ้า [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 92 
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพระครูน้อย สายซอย 3 ถึงศาล [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 85 
   
 
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
     
     
 
0023.5/ว97 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
0023.5/ว8 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 83 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วมสมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ จังหวัดบุรีรัมย์  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วมสมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ จังหวัดบุรีรัมย์  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว82 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว8815 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) กรณี เงินอดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 5 ม.ค. 2565 ]  
บร 0023.5/ว 970 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
บร 0023.5/ว 969 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
บร 0023.5/ว 966 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.5/24582 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร.0023.5/ว8747 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว8691 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว8694 โครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
บร 0023.5/ว 962 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
บร 0023.5/ว 952 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
บร 0023.5/ว 947 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 8665 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 27 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 8655 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทยาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ  [ 24 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/961 การสำรวจข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปี เพื่อรับวัคซีน  [ 24 ธ.ค. 2564 ]  
     
     
 
อบต.กลันทา ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีสย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) สำหรับการรับและการส่งหน [ 16 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.กลันทา ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการส [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
อบต.กลันทา ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการส [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
อบต.กลันทา แจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทาง [ 16 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 66 
อบต.สายตะกู ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 87 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
อบต.กลันทา ประชาสัมพันธ์เขิญชวนเข้าส่วนกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ และคำขวัญ ของกรมสนับสนุนบ [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
อบต.สายตะกู ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
อบต.สายตะกู ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
อบต.สายตะกู ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 103 
อบต.สายตะกู ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
ทต.โนนเจริญ ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 111 
ทต.โนนเจริญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 127 
ทต.โนนเจริญ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบา [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 113 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ทต.โนนเจริญ คูณคิดอย่างไรกับผู้นำที่ด้อยประสิทธิภาพและศักยภาพ (10 ก.ค. 2564)    อ่าน 1388  ตอบ 0
ทต.โนนเจริญ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 6378  ตอบ 0
อบต.กลันทา อยากทราบว่าถ้าต้องการบ้านเลขที่ในตำบลกลันทาต้องทำอย่างไรบ้าง (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 122  ตอบ 1
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.กลันทา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]อบต.กลันทา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]อบต.กลันทา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]อบต.กลันทา ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯ - วัสดุสำนักงาน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเ [ 6 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ กปน คูมือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง สถ./ผถ. (อบต) สำหรับงานเลือก [ 27 ธ.ค. 2564 ]อบต.กลันทา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โด [ 27 ธ.ค. 2564 ]อบต.สายตะกู ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับงานเลือกตั้ง จำนวน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 ธ.ค. 2564 ]ทต.โนนเจริญ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเจริญ พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ช [ 24 ธ.ค. 2564 ]ทต.โนนเจริญ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส รสจืด ชนิดถุง ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้า [ 24 ธ.ค. 2564 ]ทต.โนนเจริญ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]ทต.โนนเจริญ ซื้อถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ผ้าไหมมัดหมี่
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

สถานที่ออกกำลังกาย ลำห้วยยาง ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.กลันทา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 044-666-470
 
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
     
     
     
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอรับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-666-470
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา